SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA – FIBB sistemi d.o.o.

I.Področje veljavnosti

1.Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve, ki jih opravi

FIBB sistemi d.o.o. kot prodajalec. Sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali njihovim sprejemom, ne da bi jih ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvšitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama.

2.Odstopanje od teh splošnih pogojev poslovanja, kakor tudi od posebnih pogojev ali drugih podobnih dokumentov je možno le, če je to odstopanje priznano s podpisom prodajalca.

II.Ponudba in sprejetje ponudbe

1.Če v ponudbi ni drugače opredeljeno, ponudba velja 14 dni. Ponudba je neobvezujoča, razen če to ni posebej določeno.

2.Pogodba velja za sprejeto in obvezujočo, ko je le ta potrjena s podpisom prodajalca in kupca.

III. Naročilo

1.Kupec daje prodajalcu naročila blaga pisno. Naročilo mora vsebovati vse elemente, ki so na ponudbi ter druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

2.Naročilo kupca je prejeto takrat, ko ga prodajalec pisno potrdi. Za pisno potrditev šteje tudi potrditev po e-mailu. Vsi nadaljnji pogovori med prodajalcem in kupcem (po telefonu, telefaksu, e-pošti ali usti dogovori) kakor tudi kasnejše spremembe in dopolnitve teh dogovorov so možni in se smatrajo kot potrjeni.

3.Če kupec odstopi od naročila, potem ko ga prodajalec pisno potrdil, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom.

IV.Potrditev naročila

1.Prodajalec potrdi naročilo kupcu najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema naročila.

Če kupec v roku 3 dni od prejetja potrditve naročila pisno ne zahteva sprememb ali od naročila odstopi, se smatra, da se strinja s pogoji iz potrditve naročila.

V.Cene

1.Vse cene so, kolikor ni navedeno drugače, v EUR brez DDV. Veljajo le za posamično predmetno naročilo. Podjetje FIBB sistemi d.o.o. si pridružuje pravico zvišati prodajne

cene v primeru nenadnega dviga cen surovin, transportnih stroškov, valutnih tečajev in drugih stroškov; tudi v primeru potrjenih prodajnih cen, in sicer v enakem razmerju kot so se zvišali stroški.

VI.Industrijska lastnina in avtorske pravice

1.Vsi načrti in predmeti, ki so bili izdelani s strani proizvajalca ali za proizvajalca, ostanejo v lasti proizvajalca, tudi v primeru, če je kupec plačal stroške le-teh.

2.V primeru, da so kršene avtorske pravice ali industrijska lastnina kot posledica s strani kupca poslanih podatkov, kupec sprejema vso odgovornost in morebitne zahteve iz tega naslova nase.

VII. Lastninska pravica

1.Prodajalec si pridružuje lastninsko pravico nad izročenim blagom vse dotlej, dokler kupec kupnine ne poravna v celoti.

VIII. Dobava

1.Za porazdelitev stroškov prevoza in prehod nevarnosti velja zadna verzija INCOTERMS pogojev na dan odpreme blaga.

2.Prodajalec si bo prizadeval, da bo blago dostavil v dogovorjenem dobavnem roku.

V kolikor so potrebna še kakšna dodatna pojasnila oz. dopolnitve glede naročila ali dobave, dobavni rok prične teči, ko prodajalec prejme in potrdi pojasnjene oz. popolnjene podatke.

3.Dobavni rok se šteje, da je izpolnjen, če prodajalec odpošlje blago še zadnji dan dogovorjenega dobavnega roka.

4.V primeru višje sile, kot so naravne katastrofe, motnje v proizvodnji, stavke, pomanjkanja blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, se prodajalec odvezuje od dogovorjenega dobavnega roka. V takih primerih kupec ni upravičen do nadomestila možnih nastalih stroškov. Nadomestilo možnih nastalih stroškov je možno v namere ali hude malomarnosti.

5.Kupec ne more odstopiti od pogodbe pred iztekom dobavnega roka.

IX.Skladiščenje izdelkov / rok uporabe

1.Izdelke je potrebno skladiščiti v skuhem porostru pri temperaturi med 15 ⁰C in 25 ⁰C ter vlažnostjo do 65%. Izdelek ne sme biti izpostavljen direktnim vplivom okolja (sonce, voda, sneg…).

X.Reklamacije

1.Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kakovost dobavljenega blaga ter s podpisom potrditi prejem blaga.

2.V kolikor blago odstopa od naročenega je kupce dolžan pisno reklamirati blago v 8 (osmih) dneh od prejema blaga.

XI.Plačilo

1.Račun je poravnan, ko banka obvesti prodajalca, da je denar nakazan ali ko kupec prodajalcu pošlje SWIFT potrdilo o plačilu.

2.Če kupec svoje obveznosti ne poravna v dogovorjenem roku, lahko prodajalec ustavi dobavo blaga vse do popolne poravnave obveznosti s strani kupca.

3.Morebitne stroške izterjave plača kupec.

XII. Reševanje sporov

Stranki rešujeta medsebojne spore sporazumno, če to ni mogoče, je za to pristojno

Okrožno sodišče v Ljubljani.